Výsledky přijímacícho řízení - 1. kolo

 

Výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku Středního odborného učiliště, Praha – Radotín, denní formy vzdělávání ve školním roce 2018/2019 podle oborů vzdělání.

 

V souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, ředitel Středního odborného učiliště, Praha – Radotín, Pod Klapicí 11/15, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku, oborů vzdělání 23-65-H/03 Strojník silničních strojů, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 41-55-E/01 Opravářské práce, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2018/2019, který též obsahuje poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a datum zveřejnění seznamu.

 

Seznam  uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

 

Obor vzdělání: 23-685-H/03 Strojník silničních strojů

pořadí

registrační číslo přidělené uchazeči

počet získaných bodů

výsledek přijímacího řízení

1.

4

784

přijat/a

2.

35

846

přijat/a

3.

16

1078

přijat/a

 
 

 

Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

pořadí

registrační číslo přidělené uchazeči

počet získaných bodů

výsledek přijímacího řízení

1.

68

605

přijat/a

2.

19

687

přijat/a

3.

80

725

přijat/a

4.

20

727

přijat/a

5.

49

734

přijat/a

6.

65

739

přijat/a

7.

31

740

přijat/a

8.

73

743

přijat/a

9.

2

743

přijat/a

10.

75

744

přijat/a

11.

21

769

přijat/a

12.

44

786

přijat/a

13.

61

799

přijat/a

14.

7

810

přijat/a

15.

54

811

přijat/a

16.

26

814

přijat/a

17.

29

817

přijat/a

18.

59

822

přijat/a

19.

51

847

přijat/a

20.

48

847

přijat/a

21.

22

853

přijat/a

22.

13

866

přijat/a

23.

43

878

přijat/a

24.

64

887

přijat/a

25.

27

909

přijat/a

26.

58

913

přijat/a

27.

32

919

přijat/a

28.

39

937

přijat/a

29.

55

939

přijat/a

30.

47

940

přijat/a

31.

18

956

přijat/a

32.

60

964

přijat/a

33.

23

964

přijat/a

34.

66

1014

přijat/a

35.

11

1048

přijat/a

36.

76

1097

přijat/a

 

 

 

Obor vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Pořadí

registrační číslo přidělené uchazeči

počet získaných bodů

výsledek přijímacího řízení

1.

37

562

přijat/a

2.

56

570

přijat/a

3.

57

663

   přijat/a

4.

24

679

   přijat/a

5.

6

681

   přijat/a

6.

53

716

   přijat/a

7.

10

767

   přijat/a

8.

5

769

   přijat/a

9.

30

781

   přijat/a

10.

50

784

   přijat/a

11.

3

784

   přijat/a

12.

52

812

   přijat/a

13.

25

814

   přijat/a

14.

41

824

   přijat/a

15.

38

838

   přijat/a

16.

17

858

   přijat/a

17.

69

872

   přijat/a

18.

36

882

   přijat/a

19.

82

919

   přijat/a

20.

14

919

   přijat/a

21.

46

952

   přijat/a

22.

67

1014

   přijat/a

23.

15

1078

   přijat/a

24.

78

1118

   přijat/a

 

 
 
 

Obor vzdělání: 41-55-E/01 Opravářské práce

Pořadí

registrační číslo přidělené uchazeči

počet získaných bodů

výsledek přijímacího řízení

1.

42

466

přijat/a

2.

70

492

přijat/a

3.

62

520

   přijat/a

4.

40

622

   přijat/a

5.

71

660

   přijat/a

6.

12

665

   přijat/a

7.

79

744

   přijat/a

8.

9

835

   přijat/a

9.

34

849

   přijat/a

10.

77

867

   přijat/a

11.

33

889

   přijat/a

12.

72

1041

   přijat/a

13.

45

1158

   přijat/a

14.

8

1308

   přijat/a

15.

1

1312

   přijat/a

16.

81

2004

   přijat/a

 
 
 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí tj. do 7. května 2018. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

Podmínky přijetí uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

  • Splněná povinná školní docházka v 9. ročníku základní školy, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. (obory vzdělání kategorie H)
  • Splněná povinná školní docházka, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. (obory vzdělání kategorie E)
  • Splnění podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.
  • Zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání.

 

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

V rámci přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná, uchazeči jsou přijímáni podle následujících kritérií:

 

  • Prospěch uchazeče za poslední tři klasifikační období na základní škole.
  • Hodnocení chování uchazeče za poslední tři klasifikační období na základní škole.
  • Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří v tomto školním roce plní povinnou školní docházku v devátém ročníku základní školy, nebo úspěšně ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.
Způsob hodnocení kritérií přijímacího řízení
Jednotlivá kritéria se hodnotí bodovým způsobem. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než je přijímaný počet žáků, bude sestaveno pořadí podle dosaženého počtu bodů, od nejnižšího k nejvyššímu počtu bodů.
 
 
 
 

Datum zveřejnění: 22. dubna 2018

 

Ing. Václav Hejda
ředitel školy